At Shining Light Church in Leader class

               บางทีก็มีความขัดแย้งบ้างเมื่อนำองค์ความรู้ที่สู้ล่ำเรียนมาไปใช้เพื่อให้บรรลุตามที่ตั้งใจ ก็ทุ่มเทพลังของตัวเองทั้งจากประสบการณ์และศักยภาพตนที่มีเพื่อเสริมให้เป็นไปตามที่เข้าใจและได้กำหนดแผนเป้าหมายเอาไว้แล้ว…………หากว่าพระคริสต์ที่มีทัศนะต่อการเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณคือให้รู้สำนึกดี คือการเชื่อฟัง และชั่ว คือการไม่เชื่อฟัง คริสตจักรเติบโตด้วยหลักข้อเชื่อด้วยกันทั้งสิ้น 1ธก 5:23 (และขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา)…………..จากข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวเป็นความหมายของผู้ใหญ่ที่ได้กล่าวในตอนต้นในความหมายคือสามารถรักษาตัวเองทั้งกายบริสุทธิ และใจบริสุทธิ

               หากแต่หลายๆคำตอบหรือคำถามที่มีอยู่ในผู้ติดตามก็ดูจะไม่ต่างไปจาก พบแต่ยากแสนสาหัส และความลำบากแสนเข็ญไปด้วยกันถ้วนทั่วกันไปตามๆ เพราะเดิมเราอยู่ภายใต้ความต้องการของตนเองที่เรื่องกันว่าฝ่ายเนื้อหนัง จะมีใครหรือมาขัดหรือว่าห้ามปรามอะไรเอาไว้ได้ รังมีแต่จะเกิดการวิวาททะเลาะ และแข่งดีแข่งเด่นกัน

               จากการสำรวจพฤติกรรมแต่เดิมที่เป็นมาก่อน อาทิเช่น

 • การกล่าวร้ายแก่ผู้เยาว์ หรือว่าลูกของตนเอง ตัวอย่างคนตนนี้น่าตาน่าเกลียดน่าชัง, เพราะแกมันชั่วไม่รักดี, เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าจากชาติปางก่อนถึงได้ลำบากแสนเข็ญ, วาสนาไม่ดีทำบุญมาน้อย หรือประโยคที่เป็นเรื่องลบ ลบ ที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย
 • การสัมผัส และการแสดงความรักต่อกันถูกเก็บกดเอาไว้ในใจ
 • อารมณ์ตอบสนองต่อเรื่องที่รุนแรงไม่ได้ ความอดทนไม่มีการพัฒนา
 • จิตใจ
 • สติปัญญา และการเรียนรู้
 • บริบทสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมขาดคุณภาพ
 • ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวแคบจำกัดเฉพาะตัว การเข้าสังคมน้อยและขาดไป
 • ผลมาจากการเลี้ยงดูในตอนเยาว์ไว
 • จิตวิญญาณไม่จัดให้พัก เพราะวันๆมีแต่เรื่องเร่งรีบ

               เหล่านี้คือพฤติกรรมมาจากภูมิหลังเป็นตัวกำหนดบทบาท เป็นตัวการปิดกันการพัฒนาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่กล่าวใน 1 ธก 5:23 ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงและตะหนักไว้คือ การไม่เอาตัวเองเป็นมาตารฐาน ควรจะได้รับการเอาใจใส่ในประเด็นนี้ให้ดี และต้องมั่นใจว่าตนเองเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วซึ่งนำไปสู่การก้าวหน้าเดินไปกับพระคริสต์ตามแบบพระประสงค์ของพระเจ้า

ทฤษฎีที่นำมาพิจารณาคือ

 1. ความจริง
 2. ความเชื่อ
 3. และอารมณ์

และในความรักนั้นไม่มีความกลัว หากสำรวจตัวเองว่ามีเรื่องอย่างนี้อยู่ต้องชำระออกไปเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุขัดขวางการพัฒนา บ้างเรียกเหตุการณ์นี้ว่าสภาวะการณ์รากขมขื่น

SHORT 2ในชั้นเรียนศึกษา  SHORT 1 ทักทายกันก่อนเรียนนิดหน่อย

Advertisements